Burada tasavvufla ilgili geniş bir kitap listesi bulacaksınız.

TASAVVUF ESER LİSTESİ

(Eserin yanında yer alan * işareti, Türkçe’sinin fakülte kütüphanemizde bulunduğunu gösterir.) 

 • İSLAM DÜŞÜNCESİYLE İLGİLİ ESERLER

 1.   Henry Corbin, İslam Felsefesi Tarihi

 2.  Henry Corbin, İbn Rüşd’den Günümüze İslâm Felsefe Tarihi

 3.  Süleyman Uludağ, İslam Düşüncesinin Yapısı*

 4.  Fazlurrahman, İslam*

 5.  M. M. Şerif, İslam Düşüncesi Tarihi, I-IV*

 6.  Macit Fahri, İslam Felsefesi Tarihi*

 7.  Macit Fahri, İslam Felsefesi Kelâmı ve Tasavvufuna Giriş*

 8.  Seyyid Hüseyin Nasr, İslam’da Düşünce ve Hayat

 9. Seyyid Hüseyin Nasr, İslam İdealler ve Gerçekler*

 10.  Muhammed Tancî, İslâm Tasavvufu Üzerine*

 11. Frithjof Schuon, İslâm’ı Anlamak*

 12. İlhan Kutluer, Felsefe Tasavvuru*

 •   TASAVVUF TARİHLERİ

 1. Mehmet Ali Aynî, Tasavvuf Tarihi*

 2.  Mahir İz, Tasavvuf*

 3.  Arberry, Tasavvuf

 4. Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatlar*

 5.  Hasan Kâmil Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar*

 6.  Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi*

 7. Yaşar Nuri Öztürk, Tasavvufun Ruhu ve Tarikatlar

 8.  Abdülbaki Gölpınarlı, Yüz Soruda Tasavvuf

 9.  Abdülbaki Gölpınarlı, Yüz Soruda Mezhepler ve Tarikatlar

 10.  Hayrani Altıntaş, Tasavvuf Tarihi*

 11.  Mehmet Necmeddin Bardakçı, Sosyo-Kültürel Açıdan Tasavvuf

 12.  Hasan Şahin, Tasavvuf*

 13. Ahmet Kırıkkılıç, Başlangıçtan Günümüze Tasavvuf*

 •  TASAVVUF KLASİKLERİ

 1.  Muhasibî, Riaye, I. Tercüme (Kalb Hayatı), Abdülhakim Yüce; II. Tercüme (Nefis Muhasebesinin Temelleri), Şahin Filiz-Hülya Küçük*

 2.  Süleyman Ateş, Cüneyd-i Bağdadî ve Mektupları

 3.  Yaşar Nuri Öztürk, Hallac ve Kitabüt-Tavâsini

 4.  Serrâc, Luma, hazırlayan Hasan Kâmil Yılmaz*

 5. Kelâbâzî, Taarruf, (Doğuş Devrinde Tasavvuf), hazırlayan Süleyman Uludağ*

 6. Ebu Tâlib Mekkî, Kûtü’l-Kulûb, I. Tercüme Muharrem Tan*, II. Tercüme Yakup Çiçek, III. Tercüme Dilaver Selvi*

 7. Sülemî Risaleleri, tercüme Süleyman Ateş

 8. Sülemî, Kitabül-Fütüvve, hazırlayan Süleyman Ateş

 9. Kuşeyrî, Risâle, hazırlayan Süleyman Uludağ*

 10.  Hucvîrî, Keşfül-Mahcûb, hazırlayan Süleyman Uludağ*

 11.  Gazzalî, İhyâ, I. tercüme Ahmed Serdaroğlu*, II. tercüme Yakup Üstün III. tercüme Dilaver Selvi

 12. Gazzâlî, Hakikat Bilgisine Yükseliş*

 13.  Abdülkadir Geylânî, Gunyetü’t-tâlibîn

 14.  Abdülkadir Geylânî, Fethu’r-Rabbânî İlâhî Armağan*

 15. Abdülkadir Geylânî, Fütûhu’l-gayb*

 16.  Ahmed Yesevî, Hikmetler*

 17.  Necmeddin Kübrâ, Tasavvufi Hayat, hazırlayan Mustafa Kara*

 18. Yusuf Ziya Yörükan, Şihabeddin Sühreverdî ve Nur Heykelleri

 19. Sühreverdî, Avârifül-Mearif, I. tercüme Hasan Kâmil Yılmaz, İrfan Gündüz*; II. tercüme (Gerçek Tasavvuf) Dilaver Selvi*

 20. İbn Arabî, Fusûsu’l-hikem, I. Tercüme {ve şerh} Ahmed Avni Konuk, hazırlayanlar Selçuk Eraydın, Mustafa Tahralı*, II. Tercüme Nuri Gencosman III. Tercüme Ekrem Demirli

 21. İbn Arabî, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye,  tercüme Ekrem Demirli

 22. İbn Arabî, İlahî Aşk

 23.  İbn Arabî, Marifet ve Hikmet

 24. İbn Arabî, Fenâ Risâlesi-İttihâdü’l-Kevnî Risâlesi

 25. İbn Arabî, Risâlet Nurları

 26. İbn Arabî, Tedbîrat-ı İlahiye, Ahmed Avni Konuk, hazırlayan Mustafa Tahralı*

 27. Feridüddin Attar, Tezkiretül-Evliya, hazırlayan Süleyman Uludağ

 28. Feridüddin Attar, Mantıku’t-tayr, hazırlayan Abdülbakî Gölpınarlı

 29.  Mevlânâ, Mesnevi, I. Tercüme Âmil Çelebioğlu, II. Tercüme Şefik Can* III. Tercüme Veled İzbudak; IV. Adnan Karaismailoğlu V. Tercüme Abdullah Öztemiz

 30. Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr

 31.  Mevlânâ, Fîhi Mâ Fîh, hazırlayan Selçuk Eraydın*

 32.  Mevlânâ, Mecâlis-i Seb‘a

 33.  Mevlânâ, Mektuplar*

 34.  Mevlânâ, Rubâîler, I. Tercüme Şefik Can* II. Tercüme Asaf Halet Çelebi, III. Tercüme M. Nuri Gencosman

 35.  Sultan Veled, Maarif*

 36.  Sadreddin Konevî, en-Nefehâtü’l-İlâhiyye İlâhî Nefhalar*

 37.  Sadreddin Konevî, Kırk Hadis Şerhi Şerh-i Hadîs-i Erbaîn I. tercüme Hasan Kâmil Yılmaz (Tasavvufî Hadis Şerhleri içinde)*; II. tercüme Ekrem Demirli

 38. Sadreddin Konevî, Marifet Yolcusuna Kılavuz Tebsiratü’l-Mübtedî ve Tezkiratü’l-Müntehî

 39. Sadreddin Konevî, Saderddin Konevî ile Nâsireddin Tûsî Arasında Yazışmalar el-Mürâselât

 40. Şeyh Mûsâ es-Sadrî, Regaibü’l-Menâkıb Sadreddin Konevî’nin Menkıbeleri

 41. Hacı Bektaş Velî, Makalât, I. Esad Coşan*, II. Abdurrahman Güzel*

 42.  Abdülbaki Gölpınarlı, Velâyetname (Hacı Bektaş Velî Menâkıbı)

 43. Yunus Emre, Dîvân, I. Abdülbakî Gölpınarlı, II, Mustafa Tatçı*

 44. Yunus Emre, Risâletü’n-Nushiyye, I. neşir Mustafa Tatçı, II. neşir Osman Horata*; III. neşir Umay Günay*

 45. Şeyh Bedreddin, Vâridât

 46. Niyâzî-i Mısrî, Şeyh Bedreddin Vâridât Şerhi

 47. Şeyh Bedreddin Menâkıbı, hazırlayanlar Abdülbaki Gölpınarlı-İsmet Sungurbey

 48. Eşrefoğlu Rumî, Müzekki’n-Nüfûs*

 49.  Muhammed Bîcân, Muhammediye, hazırlayan Âmil Çelebioğlu

 50. İbn Haldun, Şifâüs-Sâil (Tasavvufun Mahiyeti), hazırlayan Süleyman Uludağ*

 51. İbn Haldun, Mukaddime, hazırlayan Süleyman Uludağ, I-II*

 52. Ataullah İskenderî, Hikem-i Atâiye (Tasavvufi Hikmetler), hazırlayan Mustafa Kara*

 53.  Lâmiî Çelebi, Nefehat Tercümesi, hazırlayanlar Süleyman Uludağ-Mustafa Kara

 54. Abdülkerim Cîlî, İnsân-ı Kâmil, tercüme Abdülaziz Mecdi Tolun*

 55.  Azîzüddîn Nesefî, İnsân-ı Kâmil*

 56. Müeyyedüddin Cendî, Vuslat Yolu: Nefhatü’r-Rûh ve Tuhfetü’l-Fütûh, trc. Hayreddin Yılmaz*

 57.  Şeyh Eşref b. Ahmed, Fütüvvetnâme*

 58.  Erzurumlu İbrahim Hakkı, Marifetname*

 59.  İmam Rabbânî, Mektûbât*

 60. Mahmud Cemaleddin el-Hulvî, Lemezât-ı Hulvî, hazırlayan Mehmet Serhan Tayşî*

 61. İsmail Ankaravî, Minhâcü’l-Fukarâ*

 62. Aziz Mahmud Hüdâyî, Âlemin Yaratılışı ve Hazret-i Muhammed’in Zuhûru*

 63. İsmail Hakkı Bursevî, Kitâbü’n-Netîce, I-II*

 64.  İsmail Hakkı Bursevî, Mesnevî-yi Şerîf Şerhi

 65.  İsmail Hakkı Bursevî, Kırk Hadis Şerhi I. neşir Sami Erdem II. neşir Mustafa Utku

 66. İsmail Hakkı Bursevî, Ferâhu’r-Rûh Muhammediye Şerhi

 67. İsmail Hakkı Bursevî, Kitâbü’l-Envâr

 68. Abdülaziz Debbağ, Kitâbü’l-ibrîz, Seha Neşriyat

 69. Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî, Velîler ve Tarîkatlarda Usûl (Câmi‘ul-usûl tercümesi), tercüme Rahmi Serin

 70. Ömer Ziyaeddin Dağıstânî, Tasavvuf ve Tarikatlarla İlgili Fetvâlar

 71.  Abdülganî Nablûsî, Gerçek Varlık Vahdet-i Vücûd’un Müdafaası (Vücûdu’l-Hakk tercümesi)

 72.  Abdülganî Nablûsî, Âriflerin Tevhidi (Vücûdu’l-Hakk tercümesi)

 73. Ferid Kâm, Vahdet-i Vücûd*

 74. İsmail Fennî Ertuğrul, Vahdet-i Vücûd ve İbn Arabî*

 75. Ahmed Avni Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, I*

 76. Kenan Rifâî, Mesnevî Şerhi

 77.  Tâhirü’l-Mevlevî, Mesnevî Şerhi*

 78. Abdülhakim Arvasî, Tasavvuf Bahçeleri*

 79. Abdülhakim Arvasî, Rabıta-i Şerîfe

 80. Klasik Tasavvuf Kaynakları I*

 •  BİYOGRAFİK ÇALIŞMALAR
 1. Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf

 2. Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlânâ Celaleddin Rumi*

 3. Süleyman Uludağ, Bâyezid-i Bistâmî*

 4. Süleyman Uludağ, İbn Arabî*

 5. Ethem Cebecioğlu, Hacı Bayram Velî*

 6. Fuat Bayramoğlu, Hacı Bayram Velî I-II*

 7. Mustafa Kara, Eşrefoğlu Rumî*

 8. Mustafa Kara, Niyazi-i Mısrî*

 9. Ethem Cebecioğlu, Allah Dostları*

 10. Ahmet Şeref Ceran, Şeyh Sadrüddin Konevî

 11. Erhan Yetik, İsmail Ankaravî

 12.  Hasan Kâmil Yılmaz, Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiye Tarikatı*

 13. Dilaver Gürer, Abdülkadir Geylânî

 14. Mustafa Bahadıroğlu, Âriflerin Kutbu Hz. Üftâde, (özeti*)

 15. Kameru’l-Hudâ, Şihabeddin Ömer Sühreverdî Hayatı Eserleri Tarikatı

 16. Şerafeddin Yaltkaya, Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin

 17. Necdet Kurdakul, Bütün Yönleriyle Şeyh Bedreddin

 18. Bezmi Nusret Kaygusuz, Şeyh Bedreddin Simavenî

 19.  Bekir Alaaddin, Bir Çağın Öncüsü Abdülganî Nablûsî Hayatı Fikirleri

 20. İbrahim Hakkulov, Ahmet Yesevi*

 21. Hayati Develi, Ahmet Yesevi*

 22. Yusuf Ekinci, Hoca Ahmet Yesevi*

 23. Hüseyin Özbay, Mustafa Tatçı, Yunus Emre

 24. Osman Türer, Muhammed Nazmî

 25. Necdet Tosun, Bahaeddin Nakşibend*

 26. Mahmut Çetin, Hacı Bektaş Velî Hünkâr*

 27. Ali Namlı, İsmail Hakkı Bursevî*

 28. Yaşar Nuri Öztürk, Kuşadalı İbrahim Halvetî*

 29.  Mevlânâ ile İlgili Yazılar, derleme, MEB Yayını

 30. Yunus Emre ile İlgili Yazılar, derleme, MEB Yayını

 31.  Ahmet Yesevî ile İlgili Yazılar, derleme, MEB Yayını

 •  TARİHÎ ÇALIŞMALAR

 1. Reynold A. Nicholson, Tasavvufun Menşei Problemi*

 2. Reynold A. Nicholson, İslâm Sufîleri

 3. Neşet Çağatay, Bir Türk Kurumu Olan Ahîlik*

 4. Mikâil Bayram, Ahi Evran ve Ahilik

 5. Mikâil Bayram, Ahi Evren Tasavvufî Düşüncenin Esasları*

 6. Mikâil Bayram, Bacıyan-ı Rum

 7. Mikâil Bayram, Evhadiye Tarikatı

 8. Sahih Ahmed Dede, Mevlevîlerin Tarihi

 9. Abdülbaki Gölpınarlı, Melâmîlik ve Melâmîler

 10. Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlânâdan Sonra Mevlevilik*

 11.  Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlevi Âdâb ve Erkânı

 12. Abdülbaki Gölpınarlı, Alevî-Bektaşî Nefesleri*

 13. Ahmet Yaşar Ocak, Babailer İsyanı*

 14. Ahmet Yaşar Ocak, Türk Sufiliğine Bakışlar

 15.  Ahmet Yaşar Ocak, Bektaşi Menakıbnamelerinde İslam Öncesi İnanç Motifleri

 16. Ahmet Yaşar Ocak, Menakıbnameler

 17.  Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderiler

 18.  [Derleme] İslâm Dünyasında Tarikatlar, ed. Alexandre Popovic-Gilles Veinstein

 19. Mustafa Kara, Tekkeler ve Zaviyeler*

 20. Mustafa Kara, Bursa’da Tarikatlar ve Tekkeler*

 21. İrfan Gündüz, Osmanlılar’da Devlet-Tekke Münasebetleri*

 22. Reşat Öngören, Zeyniler

 23. Reşat Öngören, Osmanlılar’da Tasavvuf (XVI. Yüzyıl)*

 24.  Necdet Yılmaz, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (XVII. Yüzyıl)*

 25. Ramazan Muslu, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (XVIII. Yüzyıl)

 26. Hür Mahmut Yücer, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (XIX. Yüzyıl)*

 27. Halil İbrahim Şimşek, Osmanlı’da Müceddidîlik (XII/XVIII. Yüzyıl)

 28. Alexandre Benningsen, Sufi ve Komiser, tercüme Osman Türer

 29. B. G. Martin, Afrika’da Sufi Direniş

 30. Lale Bahtiyar, Bir Melek Olmak (Amerikalı Sûfî ;Kadınlar)*

 31. Mehmed Şemseddin, Yadigâr-i Şemsî, (Bursa Dergâhları) hazırlayanlar Mustafa Kara, Kadir Atlansoy*

 32. Harîrîzâde, Tıbyân-ı Vesâili’l-Hakâik fî Beyânı Selâsili’t-Tarâik

 33. Hüseyin Vassaf, Sefîne-i Evliyâ

 34. Şeyh Baba Mehmed Süreyya, Tarikat-ı Aliyye-i Bektaşiyye*

 35. Es’ad el-Hatîb, Sûfîler ve Aksiyon*

 36. Omar Michael Burke, Sûfîler Arasında*

 37. Bedîüzzaman ve Tasavvuf, Gelenek Yayınları, derleme*

 •  TASAVVUF TERİMLERİ

 1. Abdürrezzak Kâşânî, Tasavvuf Sözlüğü (Letâifü’l-a’lâm Tercümesi)

 2. Abdülbaki Gölpınarlı, Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri

 3. Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü*

 4. Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü*

 5. Yaşar Nuri Öztürk, Kuran ve Sünnete Göre Tasavvuf

 6. Suâd el-Hakîm, İbn Arabî Sözlüğü, tercüme Ekrem Demirli

 7.  Safer Baba, Istılâhâtü’s-Sûfiyye Der Vatan-i Asliyye Tasavvuf Terimleri

 8.  Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, ed. Zafer Erginli

 • TASAVUF DÜŞÜNCESİ

 1. Ebu’l-Alâ Afîfî, Tasavvuf: İslâm’da Manevî Hayat*
 2. Afîfî, Muhyiddin İbn Arabî’de Tasavvuf Felsefesi,
 3. Afîfî, Fusûsu’l-Hikem Okumaları İçin Anahtar,*
 4. Annemarie Schimmel, İslâm’ın Mistik Boyutları*
 5. Süleyman Ateş, İslam Tasavvufu, İstanbul 1990 (594 sayfa); (1972 basımı, 152 sayfa)*
 6. Muhammed Tancî, İslâm Tasavvufu Üzerine*
 7. Toshihiko Izutsu, İbn Arabî’nin Fusûs’undaki Anahtar Kavramlar,*
 8. Toshihiko Izutsu, İslâm’da Varlık Düşüncesi,
 9. Toshihiko Izutsu, İslâm Mistik Düşüncesi Üzerine Makaleler,*
 10. Muhammed Akil, Felsefî Tasavvuf,*
 11. Frithjof Schuon, İslâm’ı Anlamak,
 12. Frithjof Schuon, İslâm’ın Metafizik Boyutları,
 13. Titus Burchardt, İslam Tasavvuf Doktrinine Giriş,
 14. Martin Lings, Tasavvuf Nedir?,
 15. Martin Lings, Yirminci Yüzyılda Bir Velî,
 16. Rene Guénon, Geleneksel Formlar ve Kozmik Devirler,
 17. Rene Guénon, İslâm Maneviyatı ve Taoculuğa Toplu Bakış,*
 18. Michel Valsan, İslâm Maneviyatı ve Batı,*
 19. İdris Şah, Yol’un Yolu,
 20. Muhyiddin Şekûr, Su Üstüne Yazı Yazmak,*
 21. William Chittick, Hayal Âlemleri,
 22. William Chittick, Varolmanın Boyutları,*
 23. William Chittick, Tasavvuf,
 24. Eva de Vitray Meyerovitch, İslâm’ın Güler Yüzü,*
 25. Eva de Vitray Meyerovitch, Güneşin Şarkısı,*
 26. Eva de Vitray Meyerovitch, Duanın Ruhu,*
 27. Ali İpek, Vahdet-i Vücûd,*
 28. İbnü’l-Cevzî, Telbîsü İblîs,
 29. Tıblavî Mahmud Sa’d, İbn Teymiye’de Tasavvuf,*
 30. Hasan Kâmil Yılmaz, Tasavvuf Meseleleri*
 31. Kenan Gürsoy, Bir Felsefe Geleneğimiz Var mı?
 32. Süleyman Hayri Bolay, Osmanlılarda Düşünce Hayatı ve Felsefe
 33. İsmail Kara, Bir Felsefe Dili Kurmak
 34. İbrahim Emiroğlu, Sûfî ve Dil
 35. Dilaver Selvi, Kaynaklarıyla Tasavvuf*
 36. Dilaver Selvi, Sûfîliğin Temel Şartları*
 37. Dilaver Selvi, İrşâda Ehliyet ve Mürşid-i Kâmil*
 38. Dilaver Selvi, Mürşid-i Kâmile İntisabın Şekli ve Gayesi*
 39. Dilaver Selvi, Mürşidlerin Ferd ve Cemiyeti Islahı*
 40. Dilaver Selvi, Velîleri Sevmede Ölçü*
 • TASAVVUF VE KUR’AN
 1. Süleyman Ateş, İşari Tefsir Okulu,*
 2. Abdülhakim Yüce, Râzî’nin Tefsirinde Tasavvuf
 3. Dilaver Selvi, Kur’an ve Tasavvuf: Tefsirlerin Tasavvufa Bakışı* 
 • TASAVVUF VE SÜNNET
 1. Abdülbârî en-Nedvî, İslam’da Tasavvuf ve Hayat
 2. Hasan Kâmil Yılmaz, Tasavvufi Hadis Şerhleri*
 3. Abdullah Aydınlı, Tasavvuf ve Hadis
 4. Ahmed Yıldırım, Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları*
 5. Muhittin Uysal, Tasavvuf Kültüründe Hadis* 
 • TASAVVUF, EDEBİYAT VE GÜZEL SANATLAR
 1. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar*
 2. Fuad Köprülü, Edebiyat Araştırmaları, I-II, derleyen Orhan F. Köprülü*
 3. Kadir Atlansoy, Bursa Şairleri
 4. Abdurrahman Güzel, Dinî Tasavvufî Türk Edebiyatı,*
 5. Süleyman Uludağ, İslâm Açısından Mûsikî ve Semâ*
 6. Seyyid Hüseyin Nasr, İslâm Sanatı ve Maneviyatı*
 7. Mehmet Demirci, Yahya Kemal ve Mehmet Âkif ‘te Tasavvuf
 8. Mahmut Erol Kılıç, Tasavvuf ve Şiir Osmanlı’nın Şiir Poetikası
 9. Yahya Âgah b. Salih İstanbulî, Tarikat Kıyafetlerinde Sembolizm*
 10. Hasan Aktaş, Türk Şiirinde Din ve Tasavvuf
 11. Mehmet Selimoviç, Derviş ve Ölüm 
 • TASAVVUF VE PSİKOLOJİ
 1. Nurettin Topçu, Mevlânâ ve Tasavvuf*
 2. Hayati Hökelekli, Din Psikolojisi*
 3. Spiegelman-İnayet Han-Fernandez, Jung Psikolojisi ve Tasavvuf*
 4. Lynn Wilcox, Sufizm ve Psikoloji
 5. Llewellyn Vaughan-Lee, Çağrı ve Yankı*
 6. Robert Frager, Kalp, Nefs ve Ruh
 7. Robert Frager, Aşktır Asıl Şarap
 8. Sufî Psikolojisi, editör Kemal Sayar*
 9. Mustafa Merter, Dokuz Yüz Katlı İnsan, Kaknüs Yayınları
 10. Michaela Mihriban Özelsel, Halvette Kırk Gün 
 • TASAVVUF VE SOSYOLOJİ
 1. Sabri F. Ülgener, Zihniyet ve Din
 2. Sabri F. Ülgener, İktisâdî Çözülmenin Ahlâk ve Zihniyet Dünyası
 3. Abdülbaki Gölpınarlı, İslam ve Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilatı
 4. Erol Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri
 5. Sebahattin Güllülü, Sosyoloji Açısından Ahi Birlikleri*
 6. Saim Savaş, Bir Tekkenin Dini ve Sosyal Tarihi
 7. Mehmet Eröz, Türkiye’de Alevîlik-Bektaşîlik
 8. Orhan Türkdoğan, Alevî-Bektaşî Kimliği*
 9. Erhan Yetik, Tarikatlar ve Dini Hayat*
 10. Muhittin Şimşek, TKY ve Tarihteki Bir Uygulaması Ahîlik, Hayat Yayınları 
 • ANSİKLOPEDİLER
 1. İslam Ansiklopedisi, Milli Eğitim Bakanlığı*
 2. İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı*
 3. Türk Ansiklopedisi 
 • DERGİLER
 1. Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi*
 2. İlahiyat Fakültesi Dergileri*
 3. Vakıflar Dergileri,
 4. İslâmiyât*
 5. İslâmî Araştırmalar*
 6. Dinî Araştırmalar*
 7. Marife*
 8. Din Eğitimi*
 9. İSAM*
 10. İLAM*
 11. EKEV*
 12. Arayışlar*
 13. Tabula Rasa*
 14. Keşkül
Reklamlar

1 Response to “Kitaplar”


 1. 1 Orhan Musahanov Aralık 24, 2008, 7:36 pm

  Selamun aleykum hocam. Bendeniz (sizden iktibasla) 23.12.2008 tarihinde sizler Mustafa Tahralı hocayla görüşmeye geldiğiniz zaman sınıfda bulunan öğrenciyim. Hocam her halde hatırlarsınız. Site çok hoş olmuş. Bir mesaj yaziyim hocaya teşekkür ediyim dedim. Oğullarınızı da Allah korusun


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s
Reklamlar

%d blogcu bunu beğendi: